Ajut extraordinari autònoms de la Generalitat

D´acord amb el Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre, la Generalitat ha aprovat un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000.-€.

REQUISITS:

➢ Persones físiques donades d´alta al RETA o mutualitat alternativa

➢ Màxim de treballadors que pugui tenir contractats prenent com a referencia la mitja de l´any anterior: 5 treballadors

➢ Autònoms societaris: en aquest cas la societat no pot tenir més de 3 socis o bé no poden ser més de 6 persones entre socis i treballadors, prenent com a referencia la mitja de l´any anterior.

➢ Socis de cooperatives: s´aplica les mateixes limitacions que en el punt anterior.

➢ Han de tenir el domicili fiscal a Catalunya

➢ La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques ha de ser igual o inferior a 35.000.-€.

➢ El rendiment net de l´activitat dels tres primers trimestres del 2020 no ha de superar l´import de 13.125.-€.

Es farà a través d´un pagament únic per part de l´administració. Aquesta prestació és inembargable.

S´ha de tramitar mitjançant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya, declarant sota la responsabilitat del propi subjecte que es compleixen els requisits, que posteriorment podran ser comprovats per l´administració.

Un cop acabada la partida pressupostaria no es donaran més ajuts.

Una vegada es sol·lícit l´ajut l´administració ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos, resolent-se per ordre cronològic de presentació. Transcorregut aquest termini sense que s´hagi dictat i notificat resolució expressa, s´entendrà desestimat l´ajut.

Encara no està actiu l´aplicatiu o pagina per sol·licitar l´ajut, per lo que les persones interessades hauran d’anar revisant la pagina web gencat.cat fins que estigui activa per poder tramitar-ho.