Ajudes autònoms Gencat

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’obertura del tràmit per a la inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries per al manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms persones físiques o integrants de microempreses.

L’import de l’ajuda és de 2.000 € per beneficiari.

Poden fer la inscripció prèvia les següents persones:

1.- Autònoms donats d’alta en el RETA que exerceixin l’activitat com a persona física o amb treballadors al seu càrrec.

2.- Autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sense que el nombre de socis excedeixi de 3.

3.- Socis de cooperatives que cotitzin en el RETA sempre que la cooperativa estigui formada per 3 socis com a màxim.

5.-No es poden inscriure les persones treballadors autònomes col·laboradores (per exemple, el cònjuge del treballador autònom que treballa per a ell)

En tots els casos el total de les persones autònomes més els treballadors per compte d’altri no poden excedir de 6.

Els requisits per a accedir a la inscripció prèvia són:

– Domicili fiscal a Catalunya.

– Alta en el RETA o mutualitat alternativa abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir aquesta alta fins al 28 de febrer de 2021 com a mínim.

– La base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019 del sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €

– El rendiment net de l’activitat de tot el 2020 no pot ser superior a 17.500 €

– No tenir ajudes atorgades per a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil per a 2020.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del 19 de febrer fins a les 15.00 hores del 26 de febrer de 202, a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (www.canalempresa.gencat.cat)

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, degudament emplenat, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajuda.

Plazo de solicitud del 19/02/2021 al 26/02/2021