Ajudes directes a autònoms i empreses

Amb data 13 de març s’ha publicat el Reial decret llei 5/2021 de mesures de suport a la solvència empresarial en resposta al Covid-19.

Aquest RD estableix tres tipus d’ajudes:

a) Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses, dotada amb un import de 7.000 milions d’euros.

b) Línia per a la reestructuració de deute financer Covid, dotada amb un saldo de 3.000 milions d’euros.


c) Fons de recapitalització d’empreses afectades pel Covid, dotada amb un saldo de 1.000 milions d’euros.

Les condicions per a acollir-se a les ajudes dels apartats b) i c) encara han de ser aprovades en Consell de Ministres, per la qual cosa comentarem les particularitats i condicions de l’apartat a)

Particularitats de les ajudes directes


– Destinat a empreses i autònoms amb domicili fiscal en territori espanyol.


– La dotació serà de 2.000 milions d’euros per a Balears i Canàries i 5.000 milions d’euros a repartir entre la resta de comunitats.


– Es tramitarà a través de la comunitat autònoma on es trobi el domicili fiscal, qui farà la convocatòria de les ajudes, gestionarà les sol·licituds, fixarà els requisits i farà el seguiment del seu compliment.


– Podran acollir-se aquells empresaris o professionals que hagin sofert una caiguda en el volum d’operacions anual, comprovat segons l’I.V. A., en l’exercici 2.020 de més d’un 30% respecte al 2.019.


– Només podran acollir-se aquelles empreses i autònoms que puguin acreditar una activitat classificada en algun dels CNAE-09 previstos en l’Annex 1 adjunt, en el moment de l’entrada en vigor de la norma (13-3-21).


– No podran sol·licitar l’ajuda aquells empresaris que hagin declarat en l’exercici 2.019 un resultat negatiu per l’activitat econòmica en la declaració de l’IRPF o, en el seu cas, una base imposable negativa en l’Impost de societats.


– Encara que les CCAA podran establir criteris més restrictius, les ajudes no podran superar els següents límits:


I) 3.000€ per a empresaris que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls)


II) El 40% de la caiguda del volum d’operacions, l’any 2.020 respecte de l’any 2.019, que superi el 30%, per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa i per a les entitats que tinguin un màxim de 10 empleats.


III) El 20% de la caiguda del volum d’operacions, l’any 2.020 respecte de l’any 2.019, que superi el 30%, per a entitats, empresaris o professionals que tinguin més de 10 empleats.

Per als supòsits II) i III) anteriors, l’import de la subvenció no podrà ser inferior a 4.000€ ni superior a 200.000€.

Condicions de les ajudes directes
– No estar en concurs de creditors ni haver cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud.
– Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
– Hauran de mantenir l’activitat, com a mínim, fins al 30 de juny de 2.022
– No repartir dividends durant 2.021 i 2.022.
– No incrementar el sou de l’equip directiu durant dos anys des de l’aplicació d’aquestes mesures.

L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions provocarà l’obligació de devolució de les quantitats obtingudes, així com de les despeses generades en la seva tramitació i devolució.

Si la seva activitat aquesta entre les relacionades en l’Annex I i ha sofert una caiguda de vendes de més del 30% pot sol·licitar l’ajuda directa