Laboral

El departament de laboral l’assessorarà de manera ràpida i eficaç en totes aquelles matèries relacionades amb la gestió dels seus treballadors, tal com les diferents alternatives de contractació, cotització a la Seguretat Social, extinció de la relació laboral, així com la representació i defensa davant els organismes públics i tribunals de justícia.

 • Planificació laboral.
 • Estudi de la contractació laboral més adient.
 • Confecció de fulls de salari i Seguretat Social.
 • Preparació de declaracions tributaries.
 • Extinció de contractes per causes objectives.
 • Expedients de regulació d’ocupació d’extinció, suspensió i reducció.
 • Acomiadaments i sancions.
 • Negociació col•lectiva.
 • Assistència a inspeccions de treball, actes de mediació i conciliació.
 • Demandes judicials davant els Jutjats Socials.
 • Prestacions de la Seguretat Social: jubilacions, viduïtat, invalidesa, etc.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Arbitratge laboral (Tribunal Arbitral Laboral).