Mercantil y Societària

El nostre equip compte amb una dilatada experiència en el dret de societats, oferint un assessorament integral tant des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions de reestructuració.

  • Contractes mercantils en general: compra venda, préstec, agencia, distribució, etc.
  • Dret Societari: constitució i dissolució de societats, modificacions estatutàries.
  • Operacions de reestructuració empresarial (fusió, escissió, aportacions no dineràries i bescanvi de valors).
  • Compra venda d’empreses. Due Dilligence.