Nou ajornament per a les liquidacions del primer trimestre

L’RD-llei 5/2021 en la seva Disposició Addicional Tercera regula un ajornament especial amb unes condicions concretes al qual poden acollir-se les societats que durant l’exercici 2020 el seu volum d’operacions no hagi superat la xifra de 6.010.121,04€.

Podran ajornar-se aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi entre el dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

b) Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. Model 111, 115, 123, entre altres.

f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades, Model 303.

g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de societats. Model 202

Les condicions de l’ajornament són:

• El termini serà de sis mesos.

• No es reportaran interessos de demora durant els primers quatre mesos de l’ajornament.

Es tracta d’un ajornament de 6 mesos, no de fins a 6 mesos. Es concedeix un termini de 6 mesos des de la data límit d’ingrés en voluntària, amb els 4 primers mesos sense interessos.

Si es vol pagar abans, es podrà sol·licitar carta de pagament per a efectuar l’ingrés. Si ho fa abans dels 4 mesos, no reportarà interessos.

• L’import màxim en conjunt dels deutes ajornats no podrà excedir de 30.000 euros, ja es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

• S’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

Si posteriorment a la concessió de l’ajornament es reconegués la devolució d’algun import per part de l’Agència tributària, aquesta devolució es compensarà amb els pagaments ajornats.

Els ajornaments que superin els 4 mesos reportaran un interès anual del 3,75% pels dos mesos restant, és a dir el 0,625% de la quantitat ajornada.

L’RD – També permet ajornar les declaracions de retencions