Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 11/2020 de pressupostos generals de l’estat per a 2021

IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS

Escala general estatal del IRPF

Se modifica la escala que se aplica a la parte de la base liquidable general para determinar la cuota íntegra estatal, estableciéndose un nuevo tramo para rentas superiores a 300.000 €, con un tipo marginal del 24,5%.

La escala para la Comunidad Autónoma de Catalunya (estatal más autonómica) queda como
sigue:

Base liquidable Fins a euros Quota íntegra Euros Resto base liquidable Fins a euros Tipus aplicable Percentatge
0 0.00 12.450,00 21,5
12.450,00 2.676,75 5.257,20 24
17.707,20 3.938,48 2.492,80 26
20.200,00 4.586,61 12.807,20 29
33.007,20 8.300,69 2.192,80 33,5
35.200,00 9.035,28 18.207,20 37
53.407,20 15.771,95 6.592,80 40
60.000,00 18.409,07 60.000,20 44
120.000,20 44.809,15 55.000,00 46
175.000,20 70.109,15 124.999,80 48
300.000,00 130.109,06 En adelante 50

 

Escala de l’estalvi en l’IRPF

Es modifica l’escala estatal i autonòmica que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi, quedant com segueix:

Base liquidable de l’estalvi. Fins a euros Quota
íntegra Euros
Resto base liquidable de l’estalvi.
Fins a euros
Tipus aplicable Percentatge
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 En adelante 26

 

Escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball

Es modifica l’escala aplicable per a determinar el percentatge de retenció que procedeixi practicar sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius.

Així, l’escala per a aplicar el determinar el tipus de retenció serà la següent:

Base per a calcular el tipus de retenció. Fins a euros Quota de retenció Euros Resto base per a calcular el tipus de retenció. Fins a euros Tipus
aplicable
Percentatge
0 0 12.450,00 19
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24
20.200,00 4.225,50 15.000,00 30
35.200,00 8.725,50 24.800,00 37
60.000,00 17.901,50 240.000,00 45
300.000,00 125.901,50 En adelante 47

 

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència:

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podran excedir de 2.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 euros anuals).

Aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent:

El contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge.

Aquestes aportacions tindran un límit màxim de 1.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 2.500 euros).

Límit màxim conjunt:

Com a límit màxim conjunt per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:

a. El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
b. 2.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era 8.000 euros)

Aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials.

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen els límits quantitatius que es vénen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran:

Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros. Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
Volum de compres en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

IMPOST DE SOCIETATS.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents.

Estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, almenys del 5 per cent.

L’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda. Les despeses de gestió referits a tals participacions seran deduïbles del benefici imposable del contribuent en la quantia màxima del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda.

Aquesta limitació NO s’aplicarà a empreses que tinguin un INCN inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021.

Es regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions.

Doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis

S’estableix com a requisit per a l’aplicació d’aquesta deducció que la participació directa o indirecta en el capital de l’entitat no resident sigui, almenys, del 5 per cent.

Per a calcular la quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.

Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries.

S’estableixen una sèrie de deduccions per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, així com requisits formals per a la seva obtenció.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

Localització de prestacions de serveis: regla d’ús efectiu

Es deixa d’aplicar la regla especial d’ús efectiu als serveis que s’entenen realitzats, conforme a les regles de localització, a Canàries, Ceuta i Melilla.

Tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits

El tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits serà del 21 per cent.

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Es prorroguen per al període 2021 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI.

Escala de gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni.

Es modifica l’escala aplicable, sent:

Base liquidable
Fins a euros
Quota
Euros
Resto base liquidable
Fins a euros
Tipus aplicable
Percentatge
0 0 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9
1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 183.670,29 En adelante 3,5

 

Caràcter indefinit de l’Impost sobre el Patrimoni

Es restableix el caràcter indefinit de l’Impost sobre el Patrimoni.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Es modifica la classificació d’algunes activitats i s’afegeixen nous epígrafs.

L’aportació a plans de pensions s’ha reduït de 8.000 € a 2.000 € anuals